Dagbehandling

Vi råder over 1500 m2 gode faciliteter samt 5000m2 udeområder. Vi har et multirum med køkken, musiklokale, 

8 klasselokaler, værksteder, bibliotek og et 100 m2 moderne naturfagslokale.

Fundamentet

Jyderup Private Heldagsskole er et dagbehandlingstilbud med en behandlings- og en skoledel, for elever med særlige special- og socialpædagogiske behov.

Her udgør behandling, pædagogik og læring en helhed.

Her har vi rod i dansk skoletankegang med idealet om det hele menneske.

Her er en oplysende skole og ikke-religiøs og udogmatisk.

Her er en friluftsskole med mange udeaktiviteter, der afvikles i nærområdets fantastiske natur nær skove og søer i Vestsjælland.

Her er det overordnede mål den enkelte elevs personlige udvikling - som individ og som en del af samfundet.

​Værdierne

Kontinuitet - Dialog - Tolerance

Vi tror på kontinuerlig udvikling

Vi har mod til at tænke stort og nyt - og finder løsninger, der virker i dagligdagen. Initiativ, engagement og viden er en forudsætning herfor.

Vi har fokus på dialog og kommunikation.

Vi er en troværdig samarbejdspartner og et dagbehandlingstilbud, der sætter en ære i at levere høj, faglig kvalitet. Vi udvikler løbende vores kompetencer.

Vi lytter til alle og er tolerante.

Vi samarbejder på tværs og tænker i helheder. Vi deler vores viden og respekterer andres synspunkter.

Vi skaber sammen en god skole.

Vi brænder for det, vi laver. Vi løfter bedst i flok - men tager hensyn til den enkeltes behov og ønsker.

​Visitation

Optagelse af nye elever

Der kan altid rettes henvendelse om optagelse til Jyderup Private Heldagsskole.

Jyderup Private Heldagsskole er åben på alle skoledage fra kl. 08.00 til 15.00 (fredag til 14.15). Afhentning og hjemtransport kan tilbydes.

Kasper Martensen, leder​

Email. kasper@jphel.dk

Tlf. 50 71 5070

Visitation foregår efter aftale med Jyderup Private Heldagsskoles leder og Holbæk ressourcecenter, der står til rådighed med psykolog- og konsulentbistand.

Louise Egelykke Olsen Bilsby Cand.Psych. Aut. og skolekonsulent

Læring og trivsel Holbæk kommune
Jernbanegade 6

4300 Holbæk

Tlf. 72 36 71 95

Der udarbejdes en kontrakt ved optagelsen.

Forinden en evt. optagelse meddeles Jyderup Private Heldagsskole relevante faglige og sociale oplysninger om eleven.

​Målsætningen

At tilbyde en struktureret hverdag.


At stimulere og undervise efter den enkelte elevs behov og udvikling.
At tilstræbe et normaliseret skoleforløb.


At udføre et tæt samarbejdsforløb med forældre/værge, psykologer og sagsbehandlere.


At undervisningsaktiviteterne så vidt muligt bærer præg af friluftsliv og udendørsaktiviteter.


At der for den enkelte elev udfærdiges halvårlige statusrapporter indeholdende opdaterede handleplaner.

Supervision

Personalegruppen modtager en gang om måneden fælles supervision og en gang om måneden teamsupervision.

Supervisoren kan indkaldes og bruges i akutte situationer.Supervisoren kommer minimum hver 14 dag og er sammen med elever og voksne i de forskellige grupper fra 8-12 i hverdagen.

​Målgruppen

Jyderup Private Heldagsskole er et dagbehandlingstilbud med intern skole fra børnehaveklassealderen til og med 18 år.


Jyderup Private Heldagsskole har elever, som af forskellige årsager ikke kan rummes i den almindelige folkeskole.


En del af eleverne har beskrevne diagnoser.


Elevgruppen indeholder både anbragte børn (plejefamilier + opholdssteder) og hjemmeboende.


Eleverne er pædagogisk behandlingskrævende og der arbejdes med særligt tilrettelagt undervisning og behandling.


Sårbare normalt begavende elever muligvis med psykiatriske diagnoser, som behøver en særlig struktur for at fungere i hverdagen.


Børn og unge med ADHD, Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse Anden (GUA) og Aspergers syndrom, som samtidig kan have indlæringsvanskeligheder eller motoriske problemer.

Skrøbelige og behandlingskrævende elever som mangler strategier og har begrænsede intellektuelle ressourcer.

Elever med sociale problemer.

Elever med angst.

Elever med utryghedsfølelse i større grupper.

Elever som enten har, eller er i fare for at udvikle social fobi.

Adfærdsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og OCD.

Elever hvis følelsesmæssige udvikling er forstyrret.

Elever med mindre organiske eller genetiske dysfunktioner, som på denne baggrund fremstår behandlingskrævende.

​Pædagogikken

Pædagogiske mål

Vi tilstræber:​

At styrke elevernes sociale kompetencer, således at de kan indgå i sociale sammenhænge i deres fremtidige liv.

At styrke eleverne emotionelt, således at de bliver bekendt med eget følelsesliv og kan sætte ord herpå.

At styrke eleverne fagligt, således at de kan klare sig bedst muligt i samfundet.

At styrke elevernes fysiske form, således at de får større tillid til egne udfoldelsesmuligheder og evner.

At lære eleverne at bruge og færdes hjemmevant og trygt i naturen.

At styrke elevernes selvværd og selvstændighed.

Pædagogiske metoder

Handlingspræget pædagogik kommunikeret af tydelige voksne. 

At være en del af et forpligtende fællesskab, hvor der er struktur og ritualer, samt et tæt samarbejde med hjemmet omkring den enkelte elev.

Anerkendende sprogbrug med sans for at se og arbejde med elevernes individuelle kompetencer.

Konflikthåndtering, hvor eleverne gennem samtaler lærer at sætte ord på deres frustrationer og indarbejde nye handlingsmønstrer.

Tydelig struktur, faste rammer, tryghed og forudsigelighed.

En høj grad af undervisningsdifferentiering.

Nærvær og omsorg.

Relationsbevidsthed.

Integreret undervisning og behandling

​Undervisningen

​Undervisning og behandling er en helhed, hvor behandlingen er en forudsætning for læring.

Fællesgruppen rummer alle skolens elever, og her starter skoledagen med morgensang.

Der undervises fællesgruppen, basisklasser og mindre hold med mulighed for eneundervisning.

Undervisningen er en vekselvirkning mellem det kendte og det udfordrende, og er delt i tre elementer.

Den faglige del

Fagene er alle almindelige skolefag som er indeholdt i den seneste skolereform.

Vi er veludstyrede på IT og har bl.a. 6 smartboards i den bedste kvalitet. Ligeledes er der både bærbare og stationære computere til rådighed. Alle elever har også deres egen Ipad, mens de er elever på Jyderup Private Heldagsskole.

Eleverne arbejder i fællesgruppen, basisklasser, mindre hold og enkeltvis - altid med differentieret støtte og materiale.

Øvrige skolefag tilgodeses gennem temaarbejde og aktiviteter. Fagene kan optræde i skiftende perioder på skemaet.

Vi fører elever til prøver i både 9 og 10 klasse. 

Den aktive del

Til friluftslivet og udeaktiviteterne anvendes den omkringliggende natur med dens mange muligheder. Vi har cykler, kanoer og kajakker.

Svømmeundervisning er en del af det ugentlige tilbud.

Vi lægger stor vægt på fysisk aktivitet og inddragelse af naturen, når eleverne skal lære. I naturen udfordres og trænes elevernes motoriske færdigheder samt evnen til at samarbejde og indgå i fællesskaber.

I arbejdet med det hele menneske er denne del af undervisningen en vigtig faktor for at kunne fremme den faglige indlæring.

Den opsøgende del

Til orientering om samfund og kultur bruger vi de muligheder, Jyderup og omegn byder på. At besøge nærbliblioteket, virksomheder og lokalbutikker er således en del af skolehverdagen.

Skolens beliggenhed "midt i naturen" og "midt i byen" er en særlig god base for den oplevelsesundervisning, vores elevgruppe høster særlig stor gavn af. Her tager vi ud i lokalsamfundet og oplever, hvad vi eksempelvis har arbejdet teoretisk med i klasselokalet.

Målet for vores udflugter veksler mellem kendte steder, der følges året igennem, og nye steder, der passer til dagen og emnet.

​Rammerne

Skolen er lille og overskuelig og har til huse i Jyderup - tæt på Skarridsø og Delhoved Skov.

Naturen med søen, skoven, plantagen og stisystemerne danner rammen om skolen.

Vi råder over 5 bygninger med ca. 1500 m2 renoverede lokaler.Samt en 5000 m2 grund.

Vi har gode og moderne faciliteter.

Vi har et stort multirum med køkken, 8 klasselokaler, 100 m2 moderne lokale til naturfag, musiklokale, værksteder og bibliotek.

Vi har 2 legepladser med klatrenet, gynger, sandkasse, vippe, svævebane, klatrevæg, mooncars og bålplads.

Vi har en stor multibane.

Vi har 4 kanoer, 4 Paddleboards og 8 havkajakker til oplevelser, forsøg og fiskeri.

Vi er uddannede til at have børn med på vandet.

Vi har 8 minibusser.

​Jyderup Private Heldagsskole - Slagelsevej 5a - 4450 Jyderup - Tlf. 50 71 50 70 - E-mail: kontakt@jphel.dk